Algemeen

 1. Strofekraker: Peter Benoit escape games is een dienst van Breinbrouwerij bv.
 2. Breinbrouwerij bv is een vennootschap beheers door Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Toekomststraat 11 9040 Sint-Amandsberg (Gent).
 3. De algemene voorwaarden van Breinbrouwerij bv zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 4. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent.
 5. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
 6. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend. Een bestelling moet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aanvaard zijn vooraleer ons te kunnen verbinden.
 7. Alle aanbiedingen vervallen indien ze niet binnen 30 dagen uitdrukkelijke en schriftelijk door de klant aanvaard zijn.
 8. Alle meegedeelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn uitgedrukt in werkdagen.
 9. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten onze wil zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt geschorst of onderbroken door de klant, is de klant een vergoeding verschuldigd voor reeds geleverde werken en/of diensten. In onderling overleg met de klant, wordt in dat geval bepaald of en wanneer de werken opnieuw aangevat kunnen worden, zonder wat wij daarvoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd zijn.
 10. Wanneer de lopende overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de eventueel reeds aangekochte materialen met een schadevergoeding van 20 %. In ieder geval is een minimum vergoeding verschuldigd van 10 % van de overeengekomen prijs van de totale opdracht (exclusief BTW).
 11. Indien de klant een bevestigde offerte annuleert binnen een periode van 30 dagen voor oplevering van overeengekomen werken en/of diensten worden forfaitaire vergoedingen aangerekend. Bij teambuildingsactiviteiten met het vast aanbod van mobiele (escape) games wordt de grootte van de vergoeding gelijkgesteld met de opstartkost voor de geboekte games. Bij alle andere activiteiten, diensten en werken van Breinbrouwerij bvba wordt de grootte van de vergoeding gelijkgesteld met het totaal van aangekochte materialen vermeerderd met een forfaitaire onkostentotaal van 3000 euro. Op de totale vergoeding is 21% btw verschuldigd.
 12. In geval van verkoopsovereenkomst moet de klant op het ogenblik van materiële levering de goederen onderzoeken wat betreft conformiteit en eventuele zichtbare gebreken. Gebrek aan protest of voorbehoud bij ter post aangetekende brief binnen acht dagen brengt aanvaarding met zich mee.
 13. In geval van aanneming zal er slechts één oplevering gebeuren die leidt tot de definitieve aanvaarding van de diensten, werken. Ingebruikname en/of aanvaarding van de slotfactuur staat gelijk met definitieve aanvaarding. Gebrek aan protest of voorbehoud bij ter post aangetekende brief binnen acht dagen brengt aanvaarding met zich mee.
 14. In geval van verkoop gaat het risico onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst over op de klant. In geval van aanneming gaat het risico over bij levering. In alle gevallen behoudt Breinbrouwerij bvba zich de eigendom van goederen voor tot volledige betaling van de prijs.
 15. Wanneer de klant een factuur voor een dienst of werken van Breinbrouwerij bvba niet tijdig betaald heeft, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken, tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn. Wij bepalen alsdan zelf wanneer de werken opnieuw kunnen worden aangevat zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

Voorschotten 

 1. Bij uitvoering van werken en levering van diensten rekent Breinbrouwerij bv steeds een voorschot aan dat overeenkomstig de aard en omvang van werken of diensten tussen 20% en 35% van de totaalfactuur (btw excl.) bedraagt. 
 2. Voorschotfacturen worden gedateerd op moment van schriftelijke aanvaarding van offerte opgemaakt door Breinbrouwerij bv. 
 3. Alle voorschotfacturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum

Facturen

 1. Tenzij expliciet anders vermeld, zijn onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Alle facturen zijn steeds betaalbaar door storting of overschrijving op vermelde bankrekening van Breinbrouwerij bvba.
 2. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen 8 kalenderdagen na verzending bij ter post aangetekende brief worden betwist.
 3. bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 50 euro alsook een verwijlintrest van 1% per maand. 
 4. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden de werken aanvaard en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hierboven vermelde termijn. 
 5. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.
 6. Professionele klanten kunnen op aanvraag een factuur bekomen voor boekingen van escape PLONG.

Specifieke verkoopsvoorwaarden Strofekraker toegang 

 1. Onder de merknaam Strofekraker: Peter Benoit Escape Games, of kortweg ‘Strofekraker’ baat Breinbrouwerij bv een locatie met escape rooms uit in het geboortehuis van Peter Benoit. Strofekraker is gelegen op Marktstraat 55, 8530 Harelbeke.
 2. Voor de escape rooms gelden volgende toegangsgelden:
  • 3 personen: 75 euro (incl. 6% btw)
  • 4 personen: 90 euro (incl. 6% btw)
  • 5 personen: 100 euro (incl. 6% btw)
  • 6 personen: 120 euro (incl. 6% btw)
 3. De toegangsgelden voor escape PLONG zoals vermeld hierboven zijn allen inclusief 6% btw.
 4. Onder bepaalde voorwaarden kunnen klanten van escape PLONG een korting op toegangsgelden verkrijgen. Deze voorwaarden worden steeds op de website (www.escapeplong.be) vermeld en zijn tijdelijk van aard. 
 5. Indien er minder personen deelnemen dan voorzien bij de reservatie, kan het verschil in inschrijvingsprijs niet terugbetaald worden.
 6. Indien er meer personen deelnemen dan voorzien bij de reservatie (met respect voor het maximum aantal deelnemers per kamer), kan het verschil in prijs ter plaatse bijbetaald worden.
 7. Toegang tot een of beide games wordt verkregen door online boeking via de website www.strofekraker.be. Boekingen zijn pas geldig nadat betaling ontvangen wordt via het online boekingsplatform. Bij last minute boekingen, voor een game de dag zelf, kan er telefonisch een reservatie gemaakt worden. De betaling wordt dan ter plaatse uitgevoerd. 
 8. De openingsuren van Strofekraker worden geafficheerd op de website www.strofekraker.be.
 9. Breinbrouwerij bv behoudt zich het recht om bepaalde personen de toegang te ontzeggen, ongeacht of ze over een geldige boeking beschikken, tot een of beide games of het volledige gebouw als die personen duidelijke tekenen vertonen van overmatig gebruik van alcohol of andere drugs of zich agressief opstellen ten opzichte van het aanwezige personeel of zaakvoerders van Breinbrouwerij bv. Indien geen gevolg wordt gegeven aan de vraag om het gebouw te verlaten, zal de aanwezige vertegenwoordiger van Breinbrouwerij de lokale politie vragen de nodige vaststellingen ter plaatse te doen. Indien een groep de toegang tot het gebouw ontzegd wordt om deze redenen, zal de groep geen aanspraak kunnen maken op een retributie onder geen enkele vorm.
 10. Zodra betaling voor een boeking in een of beide escape rooms ontvangen wordt, geldt de boeking als definitief bevestigd door Breinbrouwerij bvba. Een bevestigingsmail wordt verstuurd. 
 11. Personen moeten op het door hen gereserveerde tijdstip van het geboekte slot aanwezig zijn in het gebouw.  Personen die dan niet aanwezig zijn, zullen uitgesloten worden van het spel zonder dat hier een retributie, onder welke vorm dan ook, voor kan opgeëist worden ten aanzien van Breinbrouwerij bv.

Annulatie 

 1. Online reservaties kunnen niet online geannuleerd worden en enkel bij aantoonbare overmacht gewijzigd worden.
 2. Bij aantoonbare overmacht, aangetoond door de klant, zal Breinbrouwerij bv een voucher aanbieden ter waarde van de originele boeking. De klant zal deze voucher kunnen gebruiken voor een nieuwe boeking. Terugbetalingen zijn niet mogelijk. 

Veiligheid 

 1. Bij aankomst worden enkele spelregels meegegeven aan de spelers, deze moeten steeds op eigen verantwoordelijkheid van de spelers gevolgd worden.
 2. Bij oneigenlijk gebruik van het spelmateriaal dat leidt tot schade aan het spelmateriaal kunnen de spelers aansprakelijk gesteld worden via een verzekeringsclaim voor de dekking van de kostprijs van de herstellingen. 
 3. Voor de veiligheid van de spelers en de monitoring van het spel is er een camera aanwezig in de speelruimte. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer  wordt gerespecteerd.
 4. De richtleeftijd voor het spelen van onze games is 12 jaar. Bij spelers onder 16 jaar vragen we minstens 1 volwassen begeleider (+18 jaar).
 5. Personen onder invloed van drank of drugs worden de toegang ontzegd (zie punt 9 onder toegang).
 6. Er mag geen drank of voedsel genuttigd worden in de escape room.
 7. Veiligheid is een prioriteit: bij brand of stroompanne worden alle deuren automatisch geopend.
 8. Er is een brandcentrale aanwezig in Strofekraker, bij onrechtmatige inschakeling van deze brandcentrale wordt het spel onmiddellijk stopgezet.
 9. Voor de veiligheid  is een panic button aanwezig in de escape room. Bij onrechtmatig gebruik, wordt het spel stopgezet.
 10. We raden comfortabele kledij aan om het spel te spelen. Breinbrouwerij bv is niet aansprakelijk voor vlekken of beschadigingen van kledij. 

Privacy en vertrouwelijke informatie

 1. Bij alle werken en diensten van Breinbrouwerij bv hanteren we de hoogste standaarden van discretie met betrekking tot de opdracht, de informatie nodig voor het uitvoeren van de opdracht, alsook alle organisatiegevoelige informatie die ons door de klant ter beschikking wordt gesteld. Bij elke opdracht, met uitzondering van reguliere teambuildingsactiviteiten met ons vast aanbod van mobiele (escape) games  en de escape games van escape PLONG of Strofekraker gaan we uit van een non-disclosure overeenkomst met de klant.
 2. Tenzij expliciet schriftelijk gevraagd door de klant, behouden we ons het recht om foto’s en video’s van geleverde prestaties te gebruiken voor promotionele doeleinden van onze diensten en werken.
 3. Breinbrouwerij bv verbindt er zich toe om geen enkele persoonlijke gegevens van klanten, verkregen via de website van Strofekraker, te delen met derden. Deze gegevens worden enkel intern aangewend om de goede dienstverlening te garanderen.
 4. Om een goede gebruikerservaring van de website  www.strofekraker.be te garanderen worden cookies verzameld. Ons cookiebeleid is samengevat in onze cookie policy

Contact

Strofekraker: Peter Benoit escape games 
Marktstraat 55; 8530 Harelbeke

strofekraker@breinbrouwerij.com
+32 499 45 88 63 (Nore) | +32 497 62 29 07 (Boris)

Strofekraker is een product van Breinbrouwerij bv:
Toekomststraat 11, 9040 Sint-Amandsberg
info@breinbrouwerij.com
+32 499 45 88 63 (Nore) | +32 497 62 29 07 (Boris)
BTW BE0703.906.036